Klinika e Kirurgjisë

Drejtor:  Dr.sci. Rifat Bajrami

Kryeinfermiere:  Fellenza Spahiu

Klinika e Kirurgjisë  ofron shërbime profesionale të Kirurgjisë  së Përgjithshme , Kirurgjisë Vaskulare, Kirurgjisë Plastike dhe rekonstruktive, dhe KirurgjiaTorakale.

Përbëhet nga 8 reparte si  dhe shërbime tjera

Kirurgjia Laparaskopike,

Kiurgjia Torakale

Kirurgjia Abdominale  A

Kirurgjia Abdominale B

Kirurgjia Abdominale C

Kirurgjia Abdominale HB

Kirurgjia Vaskulare

Kirurgjia Plastike dhe Rekonstruktive

 

Kabineti i Gastro-Endoskopisë,  ku hynë edhe kabinetet  tjera që ofrojnë shërbime të  Kolonoskopisë, Rektoskopisë, Gastroskopisë dhe RCP.

Klinika e Kirrgjisë ka 6 salla të operacionit, 11ambulanca  specilistike  me 6 ambulanca të tjera.

 

 

Klinika e Kirurgjisë ka gjithsejtë  232 punëtorë shëndetësor

Specialistë Kirurg 52

Specializantë        16

Infermiere         164

 

 

 

 

Ambulanca Specialistike –Shef i ambulancave specialsitike-Mr.Sci Dr.Agim Sharku, kryeinfermiere e ambulantes- Fahrije Gashi

 

Kir.Laparaskopike            Shef i Lapaskopisë, dr.Ismet Shaqiri Dr.Sci

Kryeinfermiere e Repartit .Hava Vrapçani

 

Kirurgjia Torakale               Shef i Repartit dr. Fitim Selimi

Kryeinfermiere e Repartit  Hatixhe Kelmendi

 

Kirurgjia Abdominale A            Shef i Repartit Dr .Rifat Bajrami Dr.Sci

Kryeinfermiere  e repartit  Rabije Berisha

 

Kirurgjia .Abdominale B       Shef  i Repartit Prof. asoc .Dr.Dalip Limani Sci

Kryeinfermiere Repartit Hatmane Abazi

 

Kirurgjia .Abdominale C     UD Shef   Reparti .C.Dr.Sci. Faton Hoxha

Kryeinfermiere e repartit Rahime Kika

 

Kirurgjia Abdominale HB Shef  i Repartit  Prof. Ass. Sci.Dr. Abdyl Krasniqi

Kryeinfermiere e Repartit Fatmire Kavaja

 

Kirurgjia Vaskulare                    Shef. i Repartit .Mr.Sci Dr. Elmi Olluri

Kryeinfermiere e Repartit .Hadije  Maxhuni

 

Kir.Plastike dhe Rekonstruksionit     Shef i rep.Prof.Ass.Dr.Hysni Arifi

Kryeinfermiere e Repartit .Sanije Bikliqi

 

Kabineti Gastro-Endosp.    Ass.dr.  Besnik Bicaj

Kryeinfermiere e Emine Bajgora

 

Sallat Operatore                 Krye instrumentare –Aferdita Zhinipotoku