Klinika e Urologjisë

Niveli i lartë profesional i kryerjes së shërbimeve mjekësore, përcjellja e të arriturave shkencore më të fundit në mjekësi si dhe aplikimi i teknologjisë më bashkëkohore; qasje korekte dhe shumë serioze gjatë punës me pacientë, janë parimet kryesore në të cilat mbështetet suksesi i kësaj Klinike. Duke përdorur teknologjitë më të sofistifikuar është mundësuar diagnostikimi i saktë i patologjive të ndryshme si dhe përcjellja e tyre.

Struktura:

Reparti: ku kapaciteti i tij është 24 shtretër,

Dhoma e Ultratingullit

Lidhtorja

Dhoma e mbledhjeve

Dhomat e stafit

Salla:

Salla e Operative për intervenime te hapura

Salla e Endourologjisë

Salla e Endoskopisë

Kabineti i ESWL-it

Ambulanca Specialistike ku  realizohen konsultat dhe vizitat mjeksore si dhe intervenimet e vogla (kateterizimet , lidhjet dhe sherbime tjera)

 Stafi

11 Specialist

21 Infermier

9 Instrumentare

 Informatat ne kontak tel.

 038  500 600 31-25  Drejtori i Klinikës

038  500 600 32-17  Kryeinfermieri i Klinikë